YM Tengku Dato' Shima
Executive Chairman

Encik Mohd Ismail
Managing Director

Encik Norhaizan Omar
Executive Director

YM Tengku Haris Fadzilah
Executive Director

Theme: Overlay by Kaira
Suasa Efektif Sdn Bhd